ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
215
เมื่อวานนี้
175
เดือนนี้
5,354
เดือนที่แล้ว
6,347
ปีนี้
61,532
ปีที่แล้ว
52,238
ทั้งหมด
193,450
ไอพี ของคุณ
54.227.97.219

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ15 มิ.ย. 2564
2มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม15 มิ.ย. 2564
3มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืิองที่ดี15 มิ.ย. 2564
4มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางการราชการ และปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน15 มิ.ย. 2564
5มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยบชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม15 มิ.ย. 2564
6มาตรการป้องกันการรับสินบน15 มิ.ย. 2564
7มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง15 มิ.ย. 2564
8มาตรการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น15 มิ.ย. 2564
9หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลป่าแดด15 มิ.ย. 2564
10คำสั่งมอบหมายหน้าที่2 ก.ค. 2563
11มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ2 ก.ค. 2563
12มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม2 ก.ค. 2563
13มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ2 ก.ค. 2563
14มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง2 ก.ค. 2563
15มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลป่าแดด25 มิ.ย. 2563

1