ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
197
เมื่อวานนี้
175
เดือนนี้
5,354
เดือนที่แล้ว
6,347
ปีนี้
61,532
ปีที่แล้ว
52,238
ทั้งหมด
193,450
ไอพี ของคุณ
54.227.97.219

ลำดับรายการวันที่
1ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ฉบับ 27 เม.ย. 2564
2พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 25627 เม.ย. 2564
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.7 เม.ย. 2564
4ระเบียบว่าด้วยเงินทดรองราชการช่วยภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 25627 เม.ย. 2564
5หลักเกณฑ์ช่วยเหลือประชาชนภัยพิบัติฉุกเฉิน7 เม.ย. 2564
6พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.256215 ส.ค. 2562
7พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.259 พ.ย. 2561
8ระเบียงกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่9 พ.ย. 2561
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่9 พ.ย. 2561
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25489 พ.ย. 2561
11รัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย9 พ.ย. 2561
12พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249610 ก.ย. 2561
13พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ10 ก.ย. 2561
14พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.256110 ก.ย. 2561

1