ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
178
เมื่อวานนี้
182
เดือนนี้
4,680
เดือนที่แล้ว
4,837
ปีนี้
9,517
ปีที่แล้ว
52,238
ทั้งหมด
141,435
ไอพี ของคุณ
54.236.58.220

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

1. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

       1.1 เทศบาลตำบลป่าแดด มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลตำบลป่าแดด ดังต่อไปนี้

1.1.1  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

1.1.2  ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

1.1.3  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1.1.4  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

1.1.5  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

1.1.6  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

1.1.7  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

1.1.8  บำรุงศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

1.1.9  หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

       การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

        1.2 เทศบาลตำบลป่าแดด อาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาลตำบลป่าแดด ดังต่อไปนี้

1.2.1  ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

1.2.2  ให้มีโรงฆ่าสัตว์

1.2.3  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

1.2.4  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

1.2.5  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

1.2.6  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

1.2.7  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

1.2.8  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

1.2.9  เทศพาณิชย์

2. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เทศบาลตำบลป่าแดด มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าแดด

2.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

2.2  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

2.3  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จดรถ

2.4  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

2.5  การสาธารณูปโภค

2.6  การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

2.7  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

2.8  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.9  การจัดการศึกษา

2.10 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

2.11 การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

2.12  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

2.13  การจัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

2.14  การส่งเสริมกีฬา

2.15  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

2.16  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

2.17  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

2.18  การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

2.19  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

2.20 การจัดให้มีการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

2.21  การควบคุมเลี้ยงสัตว์

2.22  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

2.23  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

2.24  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.25  การผังเมือง

2.26  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

2.27  การดูแลรักษาที่สาธารณะ

2.28  การควบคุมอาคาร

2.29  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.30  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.31  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด