ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
156
เดือนนี้
383
เดือนที่แล้ว
7,008
ปีนี้
7,391
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
280,090
ไอพี ของคุณ
44.213.63.130

1
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลื้อกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกรฑ์และวิธีการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
27 มกราคม 2566

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 ตามประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเชียงใหม่ รอบบัญชี พ.ศ.2566-2569,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
20 มกราคม 2566

การประกาศใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2566

06 มกราคม 2566

ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าแดด,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

เรื่อง ให้ใช้แผนสุขภาพชุมชนตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

02 ธันวาคม 2565

ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้และมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตร,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
ประชาสัมพันธ์ : จากจังหวัดเชียงใหม่
------------------------------------------
????ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้
-------------------------------------------
????มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตร
-------------------------------------------
จึงขอแจ้งประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อทราบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่
01 ธันวาคม 2565

ประกาศ รายชื่อผู้เสียภาษีที่ประสงค์ขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อันเนื่องมาจากประสบอุทกภัยในเขตตำบลป่าแดด,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
28 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ การให้ความช่วยเหลทอและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เสียภาษีที่ประสบอุทกภัยในเขตตำบลป่าแดด,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

????จึงขอประกาศให้ผู้เสียภาษี ที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ประสงค์จะขอลดหรือ ยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อันเนื่องมาจากประสบอุทกภัย โดยให้นำเอกสารหลักฐาน ดังนี้
????สำเนาโฉนดที่ดิน
????สำเนาบัตรประชาชน
????สำเนาทะเบียนบ้าน
????ภาพถ่ายความเสียหาย
มาลงทะเบียนแจ้งรายชื่อและรายละเอียดความเสียหายของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าแดด
---------------------------------------------------
‼️ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น.‼️

24 พฤศจิกายน 2565

รายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
17 พฤศจิกายน 2565

แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
11 พฤศจิกายน 2565

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
11 พฤศจิกายน 2565

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
08 พฤศจิกายน 2565

บัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
08 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

เรื่อง กำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2565

03 พฤศจิกายน 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน สำหรับการติดประกาศ 15 วัน,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน สำหรับการติดประกาศ 15 วัน

01 พฤศจิกายน 2565

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลป่าแดด,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
31 ตุลาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 27  (391 รายการ)