ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
200
เมื่อวานนี้
212
เดือนนี้
4,676
เดือนที่แล้ว
6,591
ปีนี้
61,280
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
333,979
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166

1
ประชาสัมพันธ์ การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 2/2566,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

ด้วยเทศบาลตำบลป่าแดดจะดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลป่าแดด จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

18 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
19 กรกฎาคม 2566

ประกาศ เรื่อง มิจฉาชีพแอบอ้างขอรับเงินบริจาค,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
14 กรกฎาคม 2566

ประกาศให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
13 กรกฎาคม 2566

การแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลป่าแดด,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
05 กรกฎาคม 2566

ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
26 มิถุนายน 2566

ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
26 มิถุนายน 2566

ระเบียบเทศบาลตำบลป่าแดด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
20 มิถุนายน 2566

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 มิถุนายน 2566

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 มิถุนายน 2566

นโยบายเทศบาลตำบลป่าแดด ปลอดบุหรี่,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
31 พฤษภาคม 2566

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ , ผู้พิการ , ผู้ป่วยเอดส์ ตำบลป่าแดด (กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าแดด),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
31 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1/2566,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

ด้วยเทศบาลตำบลป่าแดดจะดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลป่าแดด จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

29 พฤษภาคม 2566

,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ

เทศบาลตำบลป่าแดด จึงขอประชาสัมพันธ์ "สื่อชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด" รวมถึงการปฏิบัติตัวของแม่ การดูแลรักษาสุขภาพ การได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์และเพียงพอตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ ตลอดจนถึงเมื่อเกิดมาเป็นทารก เพื่อสร้างการรับรู้ การเข้าใจ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด และเพื่อลดอุบัติการณ์การคลอดก่อนกำหนด

15 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

เทศบาลตำบลป่าแดด จึงให้ นางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566

08 พฤษภาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 30  (442 รายการ)