ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
156
เดือนนี้
383
เดือนที่แล้ว
7,008
ปีนี้
7,391
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
280,090
ไอพี ของคุณ
44.213.63.130

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฎิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฎิบัติงาน8 เม.ย. 2565
2การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลป่าแดด8 เม.ย. 2565
3รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ เทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25658 เม.ย. 2565
4มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ15 มิ.ย. 2564
5มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม15 มิ.ย. 2564
6มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืิองที่ดี15 มิ.ย. 2564
7มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางการราชการ และปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน15 มิ.ย. 2564
8มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยบชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม15 มิ.ย. 2564
9มาตรการป้องกันการรับสินบน15 มิ.ย. 2564
10มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง15 มิ.ย. 2564
11มาตรการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น15 มิ.ย. 2564
12หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลป่าแดด15 มิ.ย. 2564
13คำสั่งมอบหมายหน้าที่2 ก.ค. 2563
14มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ2 ก.ค. 2563
15มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม2 ก.ค. 2563
16มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ2 ก.ค. 2563
17มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง2 ก.ค. 2563
18มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลป่าแดด25 มิ.ย. 2563

1